fbpx

Kommune

Jelling Have er et socialpsykiatrisk behandlingstilbud, der omfatter botilbud efter servicelovens §107 og §108, støtte i eget hjem efter §85 samt STU.

Jelling Have har fire forskellige afdelinger, der henvender sig til forskellige målgrupper

OK-Centret Jelling Have er normeret til i alt 47 socialpsykiatriske § 107 og § 108 døgnpladser fordelt med:

 • 22 to-værelses lejligheder på Jelling Have
 • 9 et-værelses lejligheder på Jelling Have
 • 2 to-værelses lejligheder i et selvstændigt hus, som støder op til Jelling Haves grund
 • 1 to-værelses hus, som støder op til Jelling Haves grund
 • 4 to-værelses lejligheder på Jellinggård – knap 1 km fra Jelling Have
 • 2 et-værelses lejligheder på Jellinggård – knap 1 km fra Jelling Have
 • 7 et-værelses lejligheder på Kollegiet – 6 km fra Jelling Have

Jelling Haves kerneydelse er døgnbehandling af voksne mennesker med forskellige psykiatriske problemstillinger.

Målgrupperne er bl.a.: Mennesker med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, OCD, debuterende skizofreni, skizofreni, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger.

Se under Afdelinger for at finde udførlige beskrivelser af hver enkelt afdeling, målgrupper, målsætning og dagligdag.

Se under Behandlingsmetoder for at finde udførlige beskrivelser af alle de behandlingsmetoder, der anvendes på Jelling Have.

 

 

Visitation

Visitation til OK-Centret Jelling Have ligger hos den enkelte kommune.

Den kommunale sagsbehandler sender sagsakter til chef Lisbeth Lomholt.

Døgntakst 2019

*Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens dette ikke gælder takster for private tilbud. Momslovens § 13 fritager bl.a. botilbud og opholdssteder for moms. Det betyder, at leverandører af momsfri ydelser ikke kan fratrække den indgående moms, som vedrører den momsfri ydelse. Disse momsudgifter indregnes i taksterne for den ydelse, kommunerne køber af private.

Dette bevirker, at taksterne for private tilbud gennemsnitligt er en smule højere (ca. 6%) end taksterne for kommunale tilbud.  Denne forskel udlignes imidlertid via momsudligningsordningen, som skaber mulighed for refusion for kommunen af indirekte betalt moms. Hermed opnås der konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunale og private tilbud.

Støttecenterpladser

OK-Centret Jelling Have har erfaring med støttepladser, der er oprettet efter Servicelovens § 85. Disse støttepladser er et tilbud til udeboende voksne med sindslidelse.

Der tilknyttes en kontaktperson, som, i samarbejde med borgeren, udarbejder handleplan samt tilbyder individuelle samtaler og familiesamtaler.

En støttecenterplads er fleksibel og aftales individuelt i henhold til den kommunale handleplan. Der kan både være tale om beskæftigelse, samvær og aktiviteter på Jelling Have og/eller foregå som hjemmebehandling.

Hjemmebehandling er støtte og behandling i eget hjem. Der er mulighed for hjemmebesøg alle ugens syv dage i tidsrummet kl. 08.00 – 22.00. Planlagte besøg/behandlinger foregår altid i dagtimerne.

Hjemmebehandling er for støttecenterbrugere, der tilhører psykiatriens målgruppe.

Formålet er:

 • At støtte borgeren i at finde størst mulig livskvalitet
 • At støtte borgerne i sit arbejds- , fritids- , sociale – og familiære liv
 • At støtte borgeren i daglige praktiske gøremål
 • At forebygge eller afkorte behovet for indlæggelse på psykiatrisk afdeling
 • At være et alternativ til indflytning på døgninstitution
 • At sikre, at borgeren tilbydes behandling og støtte i umiddelbar forlængelse af en indlæggelse eller udskrivelse fra en døgninstitution

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Behandlingsmetode

Den systemiske tankegang danner som udgangspunkt værdigrundlag i behandlingen og miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer. Herudover integrerer vi nyeste viden fra hjerneforskningen med viden fra udviklingspsykologien i en neuroaffektiv tilgang.  Den neuroaffektive tilgang giver os et godt grundlag for at målrette behandlingen til den enkelte borger.

Derfor har alle medarbejdere som minimum en grundlæggende basisuddannelse i systemisk tankegang og metoder.

Vi er desuden inspirerede af Fountain House modellens tanker: At arbejde er en stærk identitetsskabende faktor for mennesker og at retten hertil er fundamental.

 •  at man kan noget
 •  at man er noget
 •  at der er brug for en
 •  at det nytter noget

For at opnå de bedste resultater sammensættes behandlingen meget individuelt i forhold til de forskellige strategier og metoder, som er til rådighed.

Til udvikling af metoderne bruges eksterne og interne undervisere og behandlere.

Medarbejdere opkvalificeres løbende i de forskellige metoder.

Personalet på OK-Centret Jelling Have er desuden specielt uddannet til at behandle og håndtere borgere med misbrug og misbrugsproblemer. Mennesker med misbrugsbrugs problematikker kan bo i en vores enheder, men man skal være villig til at arbejde med sit misbrug ud fra mål/delmål i handleplanen. Ligeledes skal afdelingens regler i forhold til misbrug følges. Der ydes altid rådgivning, støtte og vejledning til at minimerer eller komme ud af et misbrug.

Vi er bevidste om at skabe gennemsigtighed på den enkelte borgers udvikling, hvilket gøres igennem resultatkrav og effektdokumentation.

Link til resultatkrav.

Uddannelse, supervision og terapi

På OK-Centret Jelling Have samarbejder vi med OK-Fondens øvrige socialpsykiatriske institutioner om egen uddannelsesafdeling, der udbyder organisationskonsultation, kurser, uddannelse, supervision og terapi.

Her tilrettelægger og gennemfører vi:

 • Systemisk basisuddannelse for medarbejdere indenfor socialpsykiatrien
 • Undervisning i NAU – NeuroAffektiv Udviklingsforståelse
 • Personaletræning og udvikling
 • Organisationskonsultation med temaer efter eget valg fx. trivsel og arbejdsglæde
 • Supervision til ledere og medarbejdere
 • Gruppesupervision
 • Individuel terapi
 • Undervisning og supervision indenfor misbrug og dobbeltdiagnoser
 • Undervisning i mindfulnessbaseret stressreduktion
 • Uddannelse i NADA øreakupunktur
 • Uddannelse i TFT – tankefeltsterapi

Medarbejdere i uddannelses og konsultationsafdelingen:

 • Anni Hauge, pædagog med efteruddannelse i gestaltterapi, kognitiv terapi, ACT, coaching og systemisk supervision.
 • Kim Jeppesen, psykomotorisk terapeut med efteruddannelse i gestaltterapi og kognitive behandlingsformer: terapi, supervision, undervisning og organisationskonsultation.

Herudover samarbejder vi med andre eksterne og interne undervisere.