fbpx

Om os

Høng Erhvervsskole er et bo- og behandlingssted til unge. Botræning, værksteder og intern boglig skole danner afsæt for de unges afklaring og udvikling.

Vores målgruppe er unge i alderen 15-29 år med psykiatriske problemstillinger og diagnoser, det kan være i form af skizofreni og lignende lidelser, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, OCD, mindre udviklingsforstyrrelser så som autisme, ADD og ADHD. Man skal være i stand til følge et rehabiliterende forløb og være tilknyttet enten beskæftigelse, aktivitet og samvær eller være i STU forløb.

Høng Erhvervsskoles virksomhed hviler på en helhedsorienteret indsats, hvor botræning, boglig skole og værksteder tilsammen skaber rammen omkring vores unges udvikling og afklaring.

Vi er desuden parat til at tilbyde PAS-test og UngePAS-screening som en del af tilbuddet til døgn- og STU-elever.

x

Historien

Det hele startede i 1864

Høng Erhvervsskole er en af en række skoler i Høng med fælles historisk udspring. Udviklingen går tilbage til 1864 og etableringen af Sæby Folkehøjskole med forstander E.M. Rotwitt, som tillige var forstander for Uldum Højskole. I 1866 flyttede skolen fra Sæby til Høng og blev til Høng Højskole. I 1872 blev Anders Jørgensen forstander for Høng Højskole, og herfra udspringer en række tidligere og nuværende skoler i Høng – bl.a. Høng Erhvervskole.

1903 Høng Børnehjem
I 1903 skænkede Anders Jørgensen en grund på Kulbyvej til børnehjem. Via indsamling og gaver – ikke mindst fra frk. Marie Selchau fra Selchausdal (herfra det Selchauske legat, som stadig eksisterer) – blev børnehjemmet indviet og en selvejende institution dannet.

Børnehjemmets begyndelse kan føres tilbage til 1874, hvor Anders Jørgensens private hjem på Høng Højskole lagde hus til. I 1891 blev det til egne lokaler – dog stadig på højskolen.

1976 Høng Børne og Ungdomspension

Da børnehjemmet blev nedlagt, blev stedet til Høng Børne og Ungdomspension og fungerede som sådan frem til 1984, hvor den nuværende Høng Erhvervsskole så dagens lys.

Folkets børn

I anledning af 100 års jubilæet som selvejende institution i 2003 blev der udgivet en bog ‘Folkets børn’ med den lokale skolemand Bent Frandsen som forfatter. For interesserede ligger skolen stadig inde med eksemplarer af bogen.

Værdier

På Høng Erhvervsskole arbejder vi ud fra følgende fem kerneværdier, hvor af ingen er bæredygtige uden de andre, da alle fem understøtter hinanden:

Anerkendelse:

Definition: At blive set og hørt og respekteret som den man er, og at møde andre, som de er, med det de har med sig.

Dette indebærer: at vi arbejder med det enkelte individ, og at vi anerkender følelsen, men ikke nødvendigvis den handling, den munder ud i. Vi møder vores elever med de forudsætninger og udfordringer, det enkelte individ har. Vi skal som professionelle være fagligt kompetente og hermed ved vi ofte bedre og kan se længere end vores elever. Men det betyder ikke, at vi pr. definition altid har ret, og vi skal være lydhøre og åbne for alternative løsninger.

Relationer:

Definition: det er ud fra koblingen til den anden dvs. (den gode)relation, at man kan få indflydelse på den andens liv. Relationer er en forudsætning for læring og udvikling.

Dette indebærer: at gode relationer inspirerer, støtter og hjælper personer til at opnå øget trivsel, udvikling, velvære og arbejds- og livsglæde. Vi skaber de gode relationer ved at udvise nærvær, være ’matrikel-parate’, lade tiden arbejde for os og eleven, være tilstedeværende med et fælles tredje og udvise forståelse for den enkelte.

Omsorg:

Definition: omsorg er en særlig relation mellem mennesker, som kendetegnes ved, at det ene menneske retter sin opmærksomhed mod det andet menneske og handler på en sådan måde, som det andet menneske har brug for, og som tjener det andet menneskes velbefindende.

Dette indebærer: at vi støtter og vejleder således, at den unge kan klare sin dagligdag, og ved at være til stede, give plads til den uplanlagte snak, den svære snak (hygiejne, sex mv.) Vi yder omsorg både fysisk og psykisk, uden at krænke elevens personlige integritet. At arbejde omsorgsfuldt indebærer også at yde omsorg for vores kolleger.

Dannelse:

Definition: dannelse vil sige at (lære at) kende til og forstå og agere i forhold til sig selv og omverdenen, samt at (lære at) forstå sig selv i en sammenhæng med andre – i det nære miljø som i samfundet.

Dette indebærer: at dannelsen er en del af hverdagsaktiviteterne, både de planlagte og de uplanlagte, og både undervisning og fritid. Vi igangsætter processer, så man kan lære selvstændigt træffe valg og indgå i beslutningsprocesser, og så man får viden omkring demokrati og samfund. At arbejde med dannelse betyder også, at vi som fagpersoner skal være det gode tydelige eksempel.

Struktur:

Definition: de rammer og regler vi bevidst har sat.

Dette indebærer: at strukturen er et værktøj i vores dannelsesprojekt, og at rammerne skal være velbegrundede og realistiske, så de er til at overholde. Vores unge har brug for struktur og rammer for at fungere i dagligdagen, men det er OK at bryde strukturen og tage individuelle hensyn, bare man er bevidst om at den bliver brudt – når det tjener et pædagogisk formål. Her er den interne faglige kommunikation vigtig, for at vi kan opretholde strukturen trods individuelle hensyn.

Høng Erhvervsskole har en bestyrelse bestående af:

Bestyrelse

Michael Brostrøm
formand
Ulrik Ahrendt-Jensen
Adm. direktør
Eva Lunding Olsen
Direktør
Lone Lundsgård
Psykiatridirektør
Maja Hansen
Udpeget af LO
Anette Andersen
Medarbejderrepræsentant